Digitaliseerimise teekaart

Digitaliseerimise teekaart võimaldab tööstusettevõttel saavutada lisandväärtuse kasvu ning taotleda kuni 300 tuhande euro suuruseid toetusi automatiseerimise ja digitaliseerimise projektidele.

Võta ühendust
digitaliseerimise teekaart
+40

digitaliseerimise teekaarti

4

keskmine meetmete arv teekaardis

12%

müügituluga kaalutud keskmine lisandväärtuse kasv

1,6 a

projektide mediaan tasuvusaeg toetusega

Teenuse kirjeldus

Mis on digitaliseerimise teekaart?

Mis on digitaliseerimise teekaart?

Teekaardi eesmärgiks on innustada ettevõtteid kaasa minema tööstusrevolutsiooniga 4.0 ning seeläbi kindlustada oma konkurentsivõimet kiiresti muutuvas maailmas. Valmiv arengukava aitab ettevõttel liikuda sihikindlalt lisandväärtust kasvatavate digitaalsete lahenduste kasutuselevõtu poole.

Digitaliseerimise teekaardi eesmärk on koostöös ettevõtte töötajatega kaardistada suurimad kitsaskohad ettevõtte töös, millele meie eksperdid töötavad välja võimalikud lahendusvariandid. Lahenduste soovitamisel saame lähtuda oma ekspertide laiast kogemusest väga erinevatest sektorites. Töö tulemusena valmib järgneva kolme aasta teekaart, mis on ettevõttele juhiseks automatiseerituse ja digitaliseerituse taseme tõstmiseks.

Digitaliseerimise teekaardi etapid

Digitaliseerimise teekaardi etapid

Digitaliseerimise teekaardi koostamine sisaldab järgevaid etappe:

  • kohtumine kliendiga, kus antakse ülevaade ettevõtte protsessidest;
  • valmib kaardistus ettevõtte ärimudelist, tarneahelast, protsessidest ja digitaliseeritusest;
  • ettevõtte lisandväärtuse arvutus ja võrdlus sektoriga;
  • tuvastatud kitsaskohtade või ebaefektiivsusete kaardistamine valdkondade kaupa;
  • kitsaskohtade kooskõlastamine kliendiga;
  • leitakse võimalikud lahendused kitsaskohtade lahendamiseks;
  • olulisemate kitsaskohtade osas antakse täpsem hinnang tegevuste maksumusele, tasuvusajale ja mõjule ettevõtja majandusnäitajatele;
  • teostatakse digitaliseerituse taseme hinnang ning antakse soovitused taseme tõstmiseks;
  • riskianalüüsi koostamine;
  • valmib tegevuste soovituslik ajakava ehk teekaart.

Meie kogemus

Meie kogemus

Teekaardi koostab sõltumatu meeskond, kelle esimene prioriteet on leida kliendile lahendus, mida klient vajab. Meeskonnal on mitmekülgsed teadmised ja kogemused digitaliseerimise ja automatiseerimise läbiviimiseks vajalikes valdkondades.

Millised on teekaardi toetuse taotlemise võimalused?

Millised on teekaardi toetuse taotlemise võimalused?

Digitaliseerimise teekaart on toetatav teenus. EAS toetab ettevõtte digitaliseerimise teekaardi loomist, et suurendada ettevõtja teadlikkust tema ettevõtte digitaliseerituse ja automatiseerituse hetkeolukorrast ja küberturvalisuse esmasest tasemest.

Energex tagab, et koostatud teekaart vastab määruse nõudmistele ja on abikõlbulik toetuse saamiseks.

Meie kliendid

Üle 250 organisatsiooni era- ja avalikust sektorist on Energexiga koostööd teinud.

Puidutööstus

Toiduainete tööstus

Metallitööstus

Trükitööstus

Plastitööstus

Keemiatööstus

Paberitööstus

Mööblitööstus

Mäetööstus

Elektroonikatööstus

Taristu

Tekstiilitööstus

Edulood

Mõni projekt on eriliselt kõrge lennuga.

Vaata veel

Too oma projekt meile!

Meie multidisiplinaarne tiim on valmis pähkleid purema.