Roheaudit

Roheaudit kaardistab tööstusettevõtte tootmisprotsessi rohevõimekuse ning koostab teekaardi ringmajandusele üleminekuks prioriteetsed tegevusi, mida toetatakse kuni 200 tuhande euroga.

Võta ühendust
Roheaudit
1

toetatud roheaudit 10 meetmega

+50

eri tootmisprotsesside KHG arvutust

Teenuse kirjeldus

Mis on roheaudit?

Mis on roheaudit?

Roheaudit annab hinnangu ettevõtte rohevõimekusele, mõtestab äritegevuse ringsuse, osundab kitsaskohtadele ning pakub välja võimalikud lahendused. Roheauditi käigus valmib teekaart, millega seatakse kahe aasta arendusprioriteedid.

Mida roheaudit sisaldab?

Mida roheaudit sisaldab?
  • Ettevõtte rohevõimekuse kaardistust (äristrateegia, juhtimissüsteemid, tootearenduse ja -disainijuhtimise praktikad, mis on vajalikud ringmajanduse põhimõtete kasutuselevõtuks) ja ettepanekuid võimekuse tõstmiseks
  • Äritegevuse (ärimudel, tootmine, tooted ja teenused) ringsuse ja selle kasvupotentsiaali analüüsi koos ettepanekutega (kliimaneutraalsemate praktikate kasutuselevõtuks ja madala süsinikuga majandusele üleminekuks)
  • Hinnangut arenduseesmärkide prioriteetsusele, mis on sisend lähteülesande koostamiseks ja tegevus(t)e hinnastamiseks
  • Arendustegevus(t)e kestust, järjestust ja minimaalselt järgmise 2 aastast tegevuskava
  • Ei kahjusta oluliselt (DNSH) hinnang prioriteetsetele arendustegevustele

Meie kogemus

Meie kogemus

Energexis töötavad mitmete valdkondade spetsialistid – sh soojus, automaatika, keskkond, finants ja juura. Meil on lai kogemustepagas erinevate energia- ja ressursiauditite, arengukavade ja muude analüüside koostamises. Seetõttu saame pakkuda ettevõttele sisulisi lahendusi. Roheteekaardi koostamise käigus tuleb kaardistada väga erineva profiiliga tegevusi, mistõttu saame oma eri valdkonna eksperte kasutades saavutada ettevõttele parima tulemuse. Lisaks saame aidata kogu arendusprotsessi vältel, alates teekaardi loomisest, kuni toetuse taotlemise ja DNSH-ni.

Meie konkurentsieelis

Meie konkurentsieelis

Meie eelis on, et me ei ole ühegi toote või teenuse esindaja – seetõttu saame tagada oma auditeerimisel sõltumatuse ning leida just ettevõttele sobivad lahendused.

Toetus auditi koostamiseks

Toetus auditi koostamiseks

Alates 2022. aasta sügisest saavad Eesti äriregistrisse kantud tööstusettevõtted taotleda toetust auditi koostamiseks. Toetuse suurus on kuni 70% auditi maksumusest või maksimaalselt 10 000 eurot.

Loe lähemalt siit: Rohetoetus

Toetus investeeringu elluviimiseks

Toetus investeeringu elluviimiseks

Samuti on võimalik taotleda toetust roheauditi põhjal koostatud teekaardist tulenevatele arendustegevustele. Arendustegevuste elluviimiseks antakse toetust kuni 70% või maksimaalselt 200 000 eurot. Omafinantseeringu määr on vähemalt 30% olenevalt abi liigist ja ettevõtte asukohast.

Arendustegevuse elluviimise projekt võib kesta kuni 18 kuud, kuid kõik tegevused peavad olema lõpetatud hiljemalt 31.12.2025.

Toetatavad tegevused:

  • Protsessidele suunatud tegevused (keskkonnaalase sisendinfo kogumise süsteemide arendamine, tootmisse integreerimine) ja/või tootearendus (materjalid, tooted, teenused) -> töötasud, seadmed/masinad, lähetused, materjalid/tarvikud, teenuste ost
  • Koolitamine kestliku arengu, ringmajanduse, ringdisaini ja kliimamõju ning selle vähendamise põhimõtete juurutamiseks
  • Nõustamisteenused
  • Sertifitseerimine, patendid (nt BREEAM, EPD, LEED jne)
  • Uue töökoha loomine

Vaata veel

Too oma projekt meile!

Meie multidisiplinaarne tiim on valmis pähkleid purema.