Tootearenduse toetus

Tootearenduse toetuse eesmärk on julgustada ettevõtjaid investeerima rohkem arendustegevusse, et töötada välja uusi või oluliselt muudetud konkurentsivõimelisi tooteid ja teenuseid. Oluline on toodete arendus uuele tasemele – ei piisa sellest, et ettevõttes hakatakse tegutsema enda jaoks uue suunaga, vaid toetatakse toodete täiendavat edasiarendust või täiesti uue toote arendust, mida turul ei leidu.

Toetuse suurus: 20 000 – 500 000 €

Periood: kuni 36 kuud, saab 6 kuu võrra pikendada

Toetuse osakaal projekti abikõlblikest kuludest on:

 • 75% COVID-19 mõjutatud ettevõttele
 • 45% väikeettevõttele
 • 35% keskmise suurusega ettevõttele
 • 25% suurettevõttele

Meie konkurentsieelis:

Energexi suurim tugevus võrreldes konkurentidega on toetuse taotlemise ekspertide tugev tehniline kompetents, mis:

 • tagab sisulise arusaamise projektist, millele toetust taotletakse;
 • vähendab kliendi enda tööd;
 • lühendab kuluvat aega;
 • suurendab toetuse saamise tõenäosust!

 Abikõlblikud kulud

 • töötasu ja sellega seotud seadusest tulenevad maksud ja maksed;
 • vahendite ja seadmete kulud nende kasutusajal projektis (toetust saab ainult projekti perioodi vältel vastavalt seadme amortisatsioonikulule;
 • taotlejast sõltumatult isikult turutingimustel ostetud või litsentsitud teadusuuringu, teadmiste, informatsiooni hankimise, intellektuaalomandi omandamise, nõustamisteenuse ning projekteerimise ja insenertehniliste lahenduste väljatöötamise, prototüübi valmistamise, katsete ja testidega seotud kulud;
 • materjali ja tarvikute kulud.

Tootearenduse toetuse tulemused

 • Erasektori tootearenduse tegevuse kulutuste osakaalu, mida arvestatakse protsendina sisemajanduse kogutoodangust, suurendamine;
 • Müügitulu suurendamine uutest või oluliselt muudatud toodetest või teenustest;
 • Tootearenduse tulemusena muutuvad Eesti ettevõtted konkurentsivõimelisemaks.

Pakkumised:

Tuleb küsida vähemalt kolm hinnapakkumist, mille maksumus ilma käibemksuta on vähemalt
20 000 € (summat hiljuti tõsteti).

Piirangud:

Seadmete kasutamise kulude arvestuse aluseks on:

 • toetuse saaja siseeeskirjas sätestatud amortisatsiooniarvestus (toetust saab amortisatsioonikulu ulatuses);
 • rendileandjaga kokkulepitud rendisumma, mis vastab projekti kestusele.

Koostame järgmised taotluse osad

 • tegevuskava ja eelarve EASi vormil;
 • kogu ettevõtte tegevuse järgmiste aastate finantsprognoos vastavalt EASi juhendile;
 • finantsanalüüs vastavalt EASi juhendile;
 • projekti riskianalüüs vastavalt EASi juhendile;
 • projekti detailne seireplaan;
 • projekti näitajad, mõõtühikud, algväärtused ja sihtväärtused;
 • projekti tegevuskava;
 • projekti meeskonna kirjeldus ja võtmeisikute CVd;
 • projekti kulu-tulu analüüs;
 • projekti tegevuste eelarve;
 • projekti rahastamiskava ja omafinantseeringu suutlikkust tõendavad materjalid;
 • projekti eelarve põhjendus;
 • projekti ekspordipotentsiaali analüüs;
 • projekti toote turustamise ja ekspordiplaan;
 • projekti alginvesteeringu ja toetusmäära selgitused;
 • ettevõtte suuruse klassifitseerimine juhendi järgi;
 • aitame ettevõttel hilisemalt ka projekti ellu viia!

Rohkem infot leiad: https://www.eas.ee/teenus/sf-tootearenduse-toetus/

Kontakteeru meiega ja küsi pakkumist aadressil info[at]energex.ee