Soojusmajanduse arengukava

Soojusmajanduse arengukava võib olla ühe või mitme võrgupiirkonna ühine dokument, mis koostatakse vähemalt 10 aastaks. Töö lahutamatuks osaks on võrgupiirkondade arenguperspektiivide analüüs – analüüsi tulemusena saavad teha omavalitsused kaalutletud ning läbi analüüsitud otsuseid infrastruktuuri arendamisel. Meie klientideks on omavalitused üle Eesti.

Soojusmajanduse arengukava sisaldab võrgupiirkonna arenguperspektiivide analüüsil põhinevat soovitust, kas ja millisel viisil on kõige otstarbekam asjakohases võrgupiirkonnas jätkata kaugkütte arendamist või on otstarbekas piirkonna arendamisel üle minna kas osaliselt või täielikult lokaalkütte lahendustele.

Arengukava kinnitab juhtaudiitor Leo Rummel, kes on 8. taseme volitatud soojusenergeetikainsener ja energiatõhususe spetsialist.

 Soojusmajanduse arengukavas käsitletakse vähemalt järgnevaid teemasid

 • piirkonna iseloomustus, pikaajaline eesmärk, mille raames käsitletakse sotsiaalmajanduse, elamumajanduse, ettevõtluse arenguid ja soojusmajanduse juhtimist KOVi tasandil;
 • katlamajade, kaugküttevõrkude ja soojussõlmede tehniline seisund ja iseloomulikud näitajad (soojuskoormuse suhe võrgu pikkusesse kW/m; tarbimise suhe võrgu pikkusesse kWh/m, kaugküttevõrgu kadu %);
 • soojustarbijad, sealhulgas tarbimise hetkeolukord ja perspektiivsed soojuskoormused;
 • soojuse hind ja tarbijate maksevõime;
 • soojusvarustuse arengu võimalused, tehniline teostatavus senise soojusvarustuse skeemi säilimisel ning alternatiivsete soojusvarustuste lahenduste analüüs, kus tuleb käsitleda erinevate energiaallikate kasutamise võimalusi, kaugküttevõrgu arengut (sealhulgas võrguosade asendamine lokaalküttega) ning kaugküttelt lokaalkütte lahendusele üleminekut;
 • soojusvarustuse võimaluste pikaajaline majanduslik tasuvus;
 • soovituslik tegevuskava.

Toetatavad tegevused

 • kaugkütte võrgupiirkonna soojusmajanduse arengukava koostamine;
 • võrgupiirkonna soojusmajanduse arengukava kaasajastamine, mis tähendab juba kinnitatud soojusmajanduse arengukava kooskõlla viimist käesoleva määruse §-s 10 sätestatud nõuetega.
 • arengukava koostamist toetatakse, kui võrgupiirkonna soojuse tootmise aastane maht oli taotluse esitamisele eelneval kalendriaastal väiksem kui 50 000 MWh.
 • toetust ei anta projektile, mille raames on käesolevad tegevused lõpetatud enne taotluse esitamist.

Taotlejale esitatavad nõuded ja kohustused

 • toetust võib taotleda kohalik omavalitsusüksus, kelle haldusterritooriumil oleva võrgupiirkonna kohta soojusmajanduse arengukava kinnitatakse;
 • taotleja peab vastama Vabariigi Valitsuse 21. augusti 2014. a määruse nr 133 „Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse taotlemise ja taotluste menetlemise nõuded ja tingimused toetuse andmise tingimuste kehtestamiseks” (edaspidi taotluste menetlemise määrus) §-s 2 sätestatud nõuetele;
 • taotlejal peab olema omafinantseeringu ja mitteabikõlblike kulude tasumise suutlikkus vastavalt taotluste menetlemise määruse § 3 lõikele 1. Vastavalt taotluse menetlemise määruse § 3 lõikele 2 peab omafinantseering olema täies mahus tagatud, mille kinnituseks peab KOV taotlemisel esitama kirjaliku kinnituse oma valmisoleku kohta projekti rahastamiseks;
 • taotleja peab täitma struktuuritoetuse seaduse § 21 lõikes 2 sätestatud kohustusi.

Taotlus peab lisaks taotluste menetlemise määrusele vastama ka järgmistele nõuetele:

 • projekti eelarves on muu hulgas ette nähtud nõutav omafinantseering;
 • projekti tulemus panustab käesoleva meetme tulemuse saavutamisse;
 • taotlus peab sisaldama lisaks taotluste menetlemise määruse § 4 lõikes 2 sätestatud kinnitustele järgmisi andmeid ja dokumente:

1) projekti kogueelarve kululiikide lõikes, eristades abikõlblike ja mitteabikõlblike kulusid;

2) käesoleva määruse § 8 lõikes 3 nimetatud omafinantseeringu tagamise kirjalik kinnitus;

3) võrgupiirkonna või võrgupiirkondade lühiülevaade ning selgitav kaardimaterjal;

 • soojusmajanduse arengukava koostamiseks esitatud võrdlevad hinnapakkumised või sõlmitud lepingud, sealhulgas hanke läbiviimist tõendavad dokumendid;
 • taotleja nõusolek teabe ja dokumentide elektroonilise kättetoimetamise kohta taotluses toodud e-posti aadressi vahendusel;
 • taotleja kinnitus esitatud andmete õigsuse kohta;
 • volikiri, kui esindusõiguslik isik tegutseb volituse alusel.

Soojusmajanduse arengukava koostamise on meie meeskonnale usaldanud järgmised omavalitsused:

Kontakteeru meiega ja küsi pakkumist aadressil info[at]energex.ee