Kliima- ja energiakava

Kliima- ja energiakava on pikaajalise strateegilise planeerimise vahend. Selle eesmärk on seada, lahti mõtestada ja saavutada kliima- ja energiaalased eesmärgid kohalikul tasandil. Selleks antakse kavas realistlik ülevaade hetkeolukorrast, kus on välja toodud peamised probleemkohad.

Selline laiapõhiline analüüs aitab:

  • arvestada erinevate aspektide koosmõju;
  • aitab siduda visiooni, taristu, üldplaneeringud ja poliitika;
  • kaardistab võtmetegevused ja valdkonnad.

Valmib terviklik dokument, mis võtab arvesse erinevaid kehtivaid arengukavasid, nii riiklikul kui ka kohalikul tasandil. Selles sisaldub veel energia ja materiaalsete ressursside säästvalt kasutamise võimaluste kaardistust, energiakasutusega sektorite kaardistus ning soovitused poliitiliste otsuste tegemiseks lähtudes säästliku arengu eesmärkidest. Oma tegevuste planeerimiseks saavad analüüsi tulemusi kasutada mitte vaid omavalitused, vaid ka ettevõtted, energiatootjad ja võrguvaldajad, haridusasutused ning teised huvigrupid.

Kohalike omavalitsuste eesmärgipärane tegevus ja innukus kliimariskide hindamisel ja maandamisel, energiatõhususe saavutamisel ning taastuvenergia kasutuspotentsiaali rakendamisel on oluline panus riikliku energia- ja kliimapoliitika eesmärkide saavutamisel.

Energexil on kogemust kliima- ja energiakavade koostamisel. Koostasime kliima-ja energiakava Narva linnale, millega saab tutvuda siin.

Loomisel on ka mitme omavalituse koostöös valmiv kliima- ja energiakava.